DIRECT CONTACT? BEL: 030 204 10 00
MENU
Home - Privé: Kennisbank - 1MA (1 Medisch Adviseur)

1MA (1 Medisch Adviseur)

Scroll

Wat is 1MA (1Medisch Adviseur)?

1Medisch Adviseur, ook wel 1MA genoemd is een medisch adviseur die onpartijdig medisch oordeel geeft over ongevalsletsel. Het werken met 2medisch adviseurs leidt vaak tot discussies tussen beide partijen en onnodige expertiseonderzoeken. Het werken met 2 medisch adviseurs kan dus leiden tot onnodig hoge kosten en vertragingen in de procedure. De 1 medisch adviseur is een onpartijdige adviseur en werkt hierom volgens een transparante procedure. Onze 1MA procedure zal ik hieronder toelichten:

“Wij zijn een trotse partner van MVO Nederland en zetten ons nadrukkelijk in voor het realiseren van The Global Goals”

De procedure deel 1: De verhouding tussen partijen

Een medisch adviestraject gaat pas van start als over  de benoeming van de gezamenlijk medisch adviseur overeenstemming is bereikt. Partijen kunnen in hun opdrachtbevestiging een gezamenlijk verzoek opnemen voor  de benoeming van 1 specifieke medisch adviseur. Doen zij dit niet,  dan wordt door de Bureaus een medisch adviseur voorgesteld.

 

Gezamenlijke opdracht

De opdracht voor  1 medisch adviseur kan  zowel  vanwege het slachtoffer als vanwege de aansprakelijke partij worden verstrekt. Deze  zal door de Bureaus beschouwd en behandeld worden als een gezamenlijke opdracht van beide partijen.

 

Blokkering- en  correctierecht

Wanneer medische informatie is ontvangen en/of een medisch advies is opgesteld door 1 medisch adviseur wordt dat  eerst en alleen ter  beschikking gesteld aan de betrokkene om  de mogelijkheid te bieden om  de medische informatie en/of het advies te corrigeren op feitelijke onjuistheden en/of te blokkeren. Indien betrokkene gebruik maakt van het blokkeringrecht wordt het advies niet  uitgebracht en worden beide partijen op de hoogte gesteld van de omstandigheid dat  betrokkene gebruik heeft gemaakt van het blokkeringrecht. Indien de 1 medisch adviseur van mening is dat  de medische informatie die wordt geblokkeerd niet  relevant is voor  het ongevalletsel, zal een nieuw advies worden uitgebracht waarin wordt aangegeven dat  er geblokkeerde medische informatie is die niet  relevant is. Indien de geblokkeerde medische informatie naar de mening van de 1 medisch adviseur wel relevant is, zal het 1 medisch adviestraject op verzoek van de 1 medisch adviseur worden beëindigd.

 

Opting out

Alle partijen mogen op elk gewenst moment het traject tussentijds stoppen en zonder opgaaf van reden. Indien dat  eenzijdig gebeurt, wordt de andere partij op de hoogte gebracht. Het laatst uitgebrachte advies geldt dan als het laatste gezamenlijke advies en vanaf dat  moment zullen partijen weer gescheiden opereren. Alle verkregen informatie ten behoeve van de advisering wordt ter  beschikking gesteld aan betrokkene. De aansprakelijke partij wordt hiervan op de hoogte gesteld.

De procedure deel 2: de handelwijze

Proactieve werkwijze

De 1MA stelt zich proactief op en mag in dat  kader rechtstreeks contact zoeken met betrokkene. Daarvoor zal de 1MA bij voorkeur gebruik maken van de volgende communicatievormen:
•   Telefonisch contact
•   Persoonlijk gesprek

Tenzij betrokkene daar bezwaar tegen maakt zal de 1 medisch adviseur ook het initiatief nemen om  persoonlijk een medische intake en een lichamelijk onderzoek te verrichten. Dit onderzoek en deze intake zullen in de regel plaatsvinden in onze speciaal daarvoor ingerichte onderzoeksruimte in Utrecht. In overleg met partijen kan  ook een andere locatie worden gebruikt.

GBL

De 1 medisch adviseur verwerkt de medische informatie die relevant is voor  de bepaling van de aard en omvang van het ongevalletsel. Hierbij worden de procedureregels (onder meer inzake proportionaliteit) uit de medische paragraaf van de GBL in acht genomen.

Niet objectiveerbaar letsel

Indien duidelijk wordt voor  de 1 medisch adviseur dat  er sprake is van letsel dat  medisch diagnostisch niet objectiveerbaar is, zal de medisch adviseur in overleg treden met partijen om  te bezien of een carrouselintake van meerwaarde is.

Frequentie medisch advies

Er wordt een medisch advies uitgebracht telkens als een van de partijen daarom verzoekt en/of telkens wanneer de 1 medisch adviseur aanvullende informatie verkrijgt waarvan hij redelijkerwijs mag aannemen dat  deze informatie relevant is voor  beide partijen. De 1 medisch adviseur laat  zich hierbij ook leiden door efficiëntie.

Inhoud medisch advies

In het medisch advies zal door de 1 medisch adviseur, indien toepasselijk, het spectrum worden aangegeven van de verschillende medische visies die mogelijk zijn op het ongevalletsel. Binnen dat  spectrum zal de medisch adviseur beargumenteerd aangeven wat naar zijn/haar mening de meest redelijke positie is en waarom.

Vermelding medische informatie

In het medisch advies wordt een volledige opgaaf gedaan van alle informatie die heeft geleid tot  het medisch advies, waaronder, maar niet  daartoe beperkt, de verkregen medische informatie.

Medische eindtoestand

Als er een medische eindtoestand is bereikt, kan  de medisch adviseur het volgende doen:
•   Een afsluitend medisch advies uitbrengen;
•   Een toestandbepaling verrichten;
•   Een onafhankelijk onderzoek voorstellen door een medisch specialistisch arts.

De 1MA geeft altijd beargumenteerd aan waarom hij welke  keuze heeft gemaakt.

Keuze expertisearts

Indien de 1 medisch adviseur een medisch specialistisch onderzoek voorstelt, legt hij zijn gemotiveerde keuze voor  een expertisearts aan partijen voor,  alsmede de opdrachtbrief en te hanteren vraagstelling. Nadat beide partijen zich hebben verenigd met de persoon, opdrachtbrief en vraagstelling kan  het onderzoek worden verricht.